top of page
Търсене

ЗА БРИТАНСКАТА НАГЛОСТ И ЛИЦЕМЕРИЕ...


"Завладяването на 40 милиона квадратни километра представлява цяла верига от насилия, изнудвания, изтезания, потисничества, грабежи...Англия води войни за всичко. Тя води война, за да разшири своята търговия. Тя води война, за да принуди други да употребяват опиум. Тя воюва, за да се сдобие със златни руди, или за да вземе в ръцете си господството на диамантени руди.

Англия винаги се явяваше като „борец за истината и справедливостта”, като „апостол на всички добродетели”, ... така те си подчиниха едно земно пространство от 40 милиона квадратни километра - всичко това, разбира се, не от егоизъм, не, разбира се, от някакъв стремеж за власт или пък за богатство и наслада - не, напротив, всичко това те направиха уж като пълномощници на Бога...

Това бяха всякога материални цели, за всеки случай, обаче, винаги в благородна и идеалистична украса. Също и последната война се води само „за идеалистични цели”. Присвояването от тяхна страна, покрай другото и на германските колонии, е извършено, разбира се, пак по Божията воля. Отнемането на флотата ни и заграбването на чуждестранните ни авоари представляваха, прочее, също тъй някакви второстепенни явления в борбата за свещената религия!"

из реч на германския канцлер, произнесена на 30. 01. 1940г. в Берлин

Иван Спирдонов

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page